Mô hình Paid Owned Earned Media cho chiến dịch marketing hiệu quả.

Nếu như trong marketing truyền thống có công cụ 4P (Product – Price – Place...