Sự khác biệt giữa Content Writer và Copywriter là gì?

Hai vị trí và khái niệm về vị trí Content Writer và Copywriter thường bị nhầm lẫn...