4 loại Consumer Data và lý do thương hiệu cần tập trung vào Customer-first Data

Marketer hiện đại phải đưa ra quyết định dựa trên data và insight. Nếu chỉ...